Trasy

Trasa na dystansie ok. 11 km z Wyspy Bolko na kąpielisko Bolko